RODO

Ochrona danych RODO

Klauzula informacyjna II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie

Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Kutnie jest Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z siedzibą przy ul. Okrzei 1a, 99-300 Kutno, (nr tel.: 24 355 74 33 adres e-mail: kasprowicz@kasprowicz.edu.pl).
  2. W II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Kutnie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych p. Piotr Staniszewski. Z inspektorem można się skontaktować pod adresem e-mail: iodo@kasprowicz.edu.pl lub pod nr telefonu: 24 355 74 33
  3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO – w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  4. Celem gromadzenia danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, podawanie danych ma charakter obligatoryjny.
  5. Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
  6. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania zadań wynikających z przepisów prawa (ustaw branżowych) oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych; po tym okresie dane osobowe mogą być usuwane – na podstawie przepisów prawa.
  7. Każda osoba, ma prawo do:
  8. a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
  9. b) prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu,
  10. c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)