RODO

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Kutnie ul. Stefana Okrzei 1A 99-300 Kutno

jest Pan Paweł Łuczak,

z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@iodo.kutno.pl

 

Klauzule RODO

INFORMACJA RODO DOTYCZĄCA FANPAGE’A NA PORTALU FACEBOOK

INFORMACJA RODO DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW – NAUCZYCIELE, ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WPISANYCH DO CEIDG

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC BYŁYCH PRACOWNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA Z ZFŚS

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC CZŁONKÓW RODZIN PRACOWNIKA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ŚWIADCZENIA Z ZFŚS

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC DARCZYŃCÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC KLIENTÓW – INTERESANTÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH SZKOŁĘ

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB SKŁADAJĄCYCH SKARGĘ

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB TRZECICH, KTÓRYCH DANE OSOBOWE ZOSTAŁY PODANE W KWSTIONARIUSZU OSOBOWYM PRACOWNIKA

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB WNIOSKUJĄCYCH O DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY CYWILNOPRAWNEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC PRAKTYKANTÓW W RAMACH NIEODPŁATNYCH PRAKTYK

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC RODZICÓW, PRAWNYCH OPIEKUNÓW, UCZNIÓW

POLITYKA PRYWATNOŚCI DO REGULAMINU STRONY INTERNETOWEJ