Projekt edukacji ekologicznej „Woda – życiodajna moc” w Kasprowiczu

W II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Kutnie sprawy przyrody od zawsze były ważne. Dzięki realizacji wielu projektów, szkoła stała się centrum działań ekologicznych i skupia osoby wrażliwe na problemy środowiska, podejmując jednocześnie wiele inicjatyw proekologicznych, które angażują nie tylko młodzież, ale także mieszkańców Kutna. W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 w liceum zrealizowano autorski projekt edukacji ekologicznej „Woda – życiodajna moc”, dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Całkowity koszt zadania to 28.000 zł.

W ramach projektu we wrześniu 2019 r. odbyła się wycieczka do Tomaszowa Mazowieckiego do rezerwatu przyrody „Niebieskie Źródła”, a w październiku 2019 r. do stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków. W listopadzie 2019 r. odbyły się natomiast warsztaty dla uczniów kutnowskich szkół podstawowych, przeprowadzone przez pracowników naukowych z Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu.

Kluczowym elementem projektu były liczne zajęcia terenowe. Młodzież m. in.: uczyła się rozpoznawać pospolite gatunki drzew i krzewów terenów nadrzecznych oraz ptaków wodnych i błotnych, badała wpływ zanieczyszczeń wody na produkcję barwników roślinnych, wykonywała filtr do oczyszczania wody, a także pobierała próbki wody z rzeki Ochni do obserwacji mikroskopowych i mikrobiologicznych. Podczas realizacji projektu szkoła współpracowała z akademickimi ośrodkami naukowymi z całej Polski oraz z Polską Akademią Nauk. W lutym 2020 r. odbyła się wycieczka na Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Młodzież wzięła udział w wykładzie pt. „Wodne gatunki inwazyjne – atak obcych” oraz w warsztatach „Prywatne życie wodnych mięczaków”.

W Projekt zostali zaangażowani również rodzice, którzy mogli uczestniczyć w warsztatach na temat zagrożeń wynikających z niewłaściwego gospodarowania zasobami wodnymi, co przyczyniło się do zwiększenia świadomości ekologicznej rodziców i zmiany niewłaściwych nawyków w gospodarstwach domowych.

Z uwagi na zawieszenie zajęć dydaktycznych, projekt „Woda – życiodajna moc” był również realizowany w roku szkolnym 2020/2021. W tym czasie zakupiono kolorowanki ekologiczne, które następnie przekazano do Przedszkola Miejskiego nr 15 w Kutnie z okazji Światowego Dnia Wody, aby podnieść świadomość najmłodszych na temat potrzeby oszczędzania wody. Dzieci przez zabawę poznały sposoby oszczędzania wody. Odbyły się także dwa konkursy. Pierwszy z nich pt.: „Woda – moc natury” skierowany był dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu kutnowskiego i dotyczył roli wody w organizmach żywych, jej budowy chemicznej i właściwości fizycznych oraz sposobów jej ochrony, a także zagrożeń wynikających z niewłaściwego gospodarowania wodą. Drugi konkurs – fotograficzny pt.: „Piękno ukryte w wodzie”, był przeznaczony dla uczniów II LO, i polegał na uchwyceniu bioróżnorodności terenów podmokłych, torfowisk, bagien oraz zbiorników wodnych w obiektywie. W obu powyższych konkursach najlepsi uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy.

W czerwcu 2021 r. odbyło się główne wydarzenie całego Projektu, a mianowicie niezwykła wycieczka do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Młodzież uczestniczyła w wyprawach terenowych oznaczonych nazwami: „Tropem bobra”, „W ostoi łosia”, „Podglądając ptasie perełki”, „W świecie owadożernej rosiczki”, „Tropami wilka”, „Poczuć smak bagien”, „Wodne stwory-bezkręgowce”. Uczniowie poznali ekosystemy wodne oraz różnorodność gatunkową terenów nadbiebrzańskich. Zrozumieli ich znaczenie oraz zależności panujące między ekosystemami lądowymi a wodnymi.

Warto także zauważyć, iż pozyskane w ramach projektu środki pozwoliły również doposażyć szkolną eko-pracownię w nowoczesne mikroskopy z kamerami, szkiełka mikroskopowe, mieszadło magnetyczne z termostatem, szkło laboratoryjne, a także klucze do rozpoznawania roślin i ptaków. Projekt cieszył się ogromną popularnością wśród młodzieży. Dzięki empirycznemu zdobywaniu wiedzy i nowoczesnym metodom pracy, kolejne pokolenia kasprowiczowskiej rodziny są wrażliwe na piękno przyrody i odpowiedzialne za jej dobro.

Autorka i koordynatora projektu
Anna Kmieć-Nogalska
nauczyciel biologii i przyrody w II LO w Kutnie

KLIKNIJ W DOWOLNE ZDJĘCIE:

Dodaj komentarz