Projekt edukacji ekologicznej „Woda – życiodajna moc”

W Kasprowiczu sprawy przyrody od zawsze były ważne. Dzięki realizacji wielu prośrodowiskowych projektów staliśmy się centrum działań ekologicznych w Kutnie. W naszej szkole skupiamy osoby wrażliwe na problemy środowiskowe, stąd tak wiele inicjatyw proekologicznych, które angażują nie tylko uczniów Kasprowicza, ale także mieszkańców Kutna. W kończącym się już roku szkolnym 2019/2020 realizowaliśmy nasz autorski projekt edukacji ekologicznej „Woda – życiodajna moc”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Całkowity koszt  zadania to 28.000 zł.

W ramach projektu we wrześniu 2019 r. odbyła się wycieczka do Tomaszowa Mazowieckiego do rezerwatu przyrody „Niebieskie Źródła”. W październiku zwiedzaliśmy stację uzdatniania wody oraz oczyszczalnię ścieków. W listopadzie odbyły się natomiast warsztaty dla uczniów kutnowskich szkół podstawowych, przeprowadzone przez pracowników naukowych z Centrum Chemii w Małej Skali z Torunia.

Kluczowym elementem projektu były zajęcia terenowe, które w całym roku szkolnym odbyły się wielokrotnie.
W październiku młodzież uczyła się rozpoznawać pospolite gatunków ptaków wodnych i błotnych  przy zbiornikach wodnych położonych niedaleko szkoły.
W listopadzie uczniowie badali wpływ zanieczyszczeń wody na produkcję barwników roślinnych u roślin wodnych. Przeprowadzili izolację barwników fotosyntetycznych metodą chromatograficzną. Młodzież korzystała z zakupionego w ramach projektu szkła i sprzętu laboratoryjnego. W grudniu uczniowie naszego liceum uczestniczyli w warsztatach  polegających na wykonaniu  filtra do wody. Sami wybrali elementy składowe filtra i porównali efekty uzyskane po przesączeniu zanieczyszczonej wody przez swoją konstrukcję. Przy okazji zbadali, czy kolejność ułożenia warstw filtracyjnych ma znaczenie i od czego zależy skuteczność filtracji. Nasi uczniowie, podczas kolejnych warsztatów terenowych, pobierali próbki wody do obserwacji mikroskopowych z rzeki Ochni i ze zbiornika wodnego przy szkole. Podczas obserwacji młodzież wykorzystała zakupione mikroskopy z kamerą oraz szkiełka i wykonała preparaty mikroskopowe, a następnie oceniała bioróżnorodność w obydwu zbiornikach. W lutym i w marcu młodzież przeprowadziła ocenę mikrobiologiczną wody. Na szalkach Petriego, na specjalnych pożywkach założone zostały hodowle bakterii. Przeprowadziliśmy warsztaty dotyczące  zanieczyszczeń wody i ich wpływu na żyjące w niej gatunki. Zakupione w ramach projektu książki (klucze do oznaczania roślin i ptaków) umożliwiły przeprowadzenie zajęć terenowych i oznaczanie gatunków rodzimej flory i fauny w najbliższej okolicy i na terenach chronionych.

Podczas realizacji projektu współpracowaliśmy także z akademickim ośrodkami naukowymi w całej Polsce
oraz z Polską Akademią Nauk. W  lutym 2020 r. odbyła się wycieczka na Wydział Biologii Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Młodzież wzięła udział w wykładzie „Wodne gatunki inwazyjne – atak obcych”
oraz w warsztatach „Prywatne życie wodnych mięczaków”, wskazujących na rolę tych zwierząt w sieciach troficznych. Ponadto analizowała, które zanieczyszczenia wody są najbardziej niebezpieczne dla organizmów wodnych.

Podczas zebrania z rodzicami zostały przeprowadzone warsztaty na temat zagrożeń wynikających z niewłaściwego gospodarowania zasobami wodnymi, co przyczyniło się do zwiększenia świadomości ekologicznej rodziców i zmiany niewłaściwych nawyków w gospodarstwach domowych.

Z uwagi na zawieszenie zajęć dydaktycznych, projekt „Woda – życiodajna moc” będzie kontynuowany również
w przyszłym roku szkolnym, w którym odbędą się dwa konkursy wiedzy dla uczniów kutnowskich szkół oraz niezwykła wycieczka do Biebrzańskiego Parku Narodowego, podczas której uczniowie będą m. in. szukać wilków, udadzą się na nocną obserwację sów, będą podążać tropem łosia i oczywiście podziwiać piękne gatunki ptaków na rozlewiskach. Przeprowadzimy także warsztaty dla najmłodszych mieszkańców Kutna, aby uświadomić maluchom, jak ważną rolę w życiu wszystkich organizmów  pełni woda.

Warto podkreślić, iż pozyskane w ramach projektu środki pozwoliły doposażyć naszą eko-pracownię w nowoczesne mikroskopy z kamerami, szkiełka mikroskopowe, mieszadło magnetyczne z termostatem, szkło laboratoryjne, a także klucze do rozpoznawania roślin i ptaków. Projekt cieszy się ogromną popularnością wśród młodzieży. Dzięki empirycznemu zdobywaniu wiedzy i nowoczesnym metodom pracy, staje się ona wrażliwa na piękno przyrody i odpowiedzialna za jej dobro.

Dodaj komentarz